Dalyvavimo taisyklės

KATEGORIJOS

Renginyje net aštuoniose kategorijose varžysis gatvės šokių šokėjai, suskirstyti pagal patirtį (pradedantieji ir pažengusieji) ir amžių:

GatvĖs šokių šou/Street dance show:

• ”Mini Kids” (amžius iki 8m., patirtis neribojama)
• ”Kids Beginners” (amžius iki 11m., šokantiems iki 1 metų)
• ”Kids Advanced” (amžius iki 11m., šokantiems daugiau nei 1 metus)
• ”Junior Beginners” (amžius nuo 11 iki 15m., šokantiems iki 1 metų)
• ”Junior Advanced” (amžius nuo 11 iki 15m., šokantiems daugiau nei 1 metus)
• ”Adults Beginners” (amžius nuo 16m., šokantiems iki 1 metų)
• ”Adults Advanced” (amžius nuo 16m., šokantiems daugiau nei 1 metus)
• ”CHOREO” (nei amžius, nei patirtis neribojama) skirta choreografijoms kurios nepatenka po kitomis kategorijomis
• ”PRO” (kategorija skirta šokantiems daugiau nei 3 metus, amžius neribojamas) (kovoja dėl 500 € pagrindinio prizo)
• ”Battles 5vs5″ (nei amžius nei patirtis neribojama) (po show atrankų kovos dėl 1000 € pagrindinio prizo)

DALYVIAI

Grupėje pavienių dalyvių amžius neribojamas, tačiau 80-90 proc. grupės šokėjų turi atitikti pasirinktos kategorijos amžiaus cenzą, pvz.: pasirinkta kategorija “Junior Beginners” (amžius iki 15m., šokantiems iki 1 metų), grupėje yra 10 šokėjų, beveik visų iš jų amžius iki 15 metų, tačiau 1-2 šokėjų amžius yra virš 15 metų.
80-90 proc. grupės šokėjų turi atitikti pasirinktos kategorijos treniravimosi laikotarpį, pvz.: pasirinkta kategorija “Junior Beginners” (amžius iki 15 metų, šokantiems iki 1 metų), grupėje yra 10 šokėjų, beveik visi iš jų šoka iki 1 metų, tačiau 1-2 šokėjai šoka ilgiau nei 1 metus.
Pradedančiųjų šokio kompozicijose griežtai draudžiama šokti grupės vadovams!
Grupę turi sudaryti ne mažiau 3-jų šokėjų, esant nenumatytiems atvejams, kreipkitės į organizatorius. PRO kategorijoje gali dalyvauti nuo 1 iki neriboto skaičiaus šokėjų, “Battles 5vs5” turi sudaryti nuo 5 iki 10 šokėjų (visi turi dalyvauti show). Scenos išmatavimai čia.

Kompozicija

Gatvės šokių šou/Street dance show:
Pasirodymo trukmė 2,5 – 3,5 min. (muziką atsiusti iš anksto info@riseup.lt paštu arba perduoti Dj’ui iškart atvykus po registracijos USB laikmenoje, MP3 formatu, kokybė ne prastesnė nei 192 Kbps. Repeticijos metu kartu su dj įsitikinti, kad kūrinys groja kaip ir turi būti). “Kids” ir “Juniors” kategorijose nauduoti “clean” dainų versijas (be keiksmažodžių)!
Kompozicijoje negalima naudoti jokių dekoracijų, pvz.: stalai, kėdės, suoliukai, konfeti, balionai ir pan.
Kompozicijoje gali būti naudojami visi arba vienas iš gatvĖs šokių stilių, pvz: Hip Hop, House, Popping, Locking, Krump, Breaking, Waacking, Vogue, Dancehall. Taip pat, gali būti naudojami kitų šokių stilių intarpai, bet jie negali viršyti 15 proc. kompozicijos laiko.
Po pasirodymo scenoje neturi likti komandos daiktų.
Teisėjų sprendimu, 4 komandos iš „Battles 5vs5“ kategorijų bus atrinktos į gatvės šokių kovas (battles).

GatvĖs šokių kovos/Battles:
“Battles” kategorijoje bus grojama Hip-Hop, House, Popping, Funk (All styles) muzika, kiekviena kova trunka ~7-10 min. Komandą Battles 5vs5 kategorijoje gali sudaryti nuo 5 iki 10 narių (visi turi dalyvauti show). Kovos vyks atkrentamuoju būdu ir liks tik viena komanda nugalėtoja. Kovos metu improvizacija negali sudaryti mažiau nei 50 proc. bendro išėjimo laiko.

Choreo:

Gali būti naudojami bet kokie kiti, negatvės šokių stiliai, čia nei pažangumas nei amžius nėra ribojami.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Šokių studija ar kolektyvas gali dalyvauti visose kategorijose, tačiau kiekvienai kategorijai turi būti paruoštos atskiros grupės su skirtingomis kompozicijomis, atitinkančiomis amžiaus ir pažangumo apribojimus.
Norintys dalyvauti turnyre, iki registracijos pabaigos turi užpildyti registracijos formą, kuri yra https://riseup.lt/registracija, pateikiant tikslią informaciją apie savo kolektyvą, kaip nurodyta.
Visa papildoma informacija, susijusi su turnyru, bus siunčiama individualiai, užpildžius registracijos formą.
Renginyje draudžiama šokti apsvaigus nuo alkoholinių ir/ar psichotropinių medžiagų.
Pažeidus taisykles (ar taisyklę), komanda gali būti diskvalifikuota.

DALYVIO MOKESČIAI

Dalyvio mokestis kiekvienam grupĖs nariui – skaityti registracijoje. Nesvarbu keliose kategorijose dalyvauja, mokestis tas pats.
Mokama atvykus grynais.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

Visų kategorijų dalyvius vertins tarptautinė teisėjų komisija, kurią sudarys profesionalūs choreografai bei profesionalūs šokėjai, ne kartą pelnę prizines vietas tarptautiniuose renginiuose.
Gatvės šokių šou bus vertinami renkant taškus už kiekvieną iš kriterijų, pvz.: sinchroniškumas, choreografinis išpildymas, artistiškumas, technika, šou elementai ir t.t.
Visiems turnyre dalyvavusiems kolektyvams bus įteikti padėkos raštai.
Visų kategorijų laimėtojams bus įteikti turnyro laureatų diplomai, bei rĖmĖjų įsteigti prizai.Už I, II, III vietą komandos gauna specialiai šiam renginiui pagamintus trofĖjus.
Vertinimo komisijos nariai turi teisę neskirti vienos ar kitos nominacijos.
Visos “Show” kategorijos turi I, II ir III prizines vietas. “Battle” kategorijoje yra tik I prizinė vieta. Pirma vieta “Battle” ir PRO” kategorijose gauna piniginius prizus (žr. aukščiau)

ORGANIZATORIAI IR KONTAKTAI

info@riseup.lt, tel. +37067390267 (I-IV 11:00-21:00), https://www.facebook.com/riseup.lt/

https://www.instagram.com/riseup.lt/

Participation rules

Categories

The event will feature street dance dancers in eight categories, broken down by experience (beginners and advanced) and age:

Street dance show:

• Mini Kids (up to 8 years old, experience is not limited)
• Kids Beginners (up to 11 years old, dancing up to 1 year old)
• Kids Advanced (ages 11 and up, dancing over 1 year)
• Junior Beginners (ages 11 to 15, dancing to 1 year)
• Junior Advanced (ages 11 to 15, dancing over 1 year)
• Adults Beginners (ages 16 and up, 1 year old)
• Adults Advanced (ages 16 and up, over 1 year old)
• CHOREO (no age or experience is limited) this category created if your team showcase doesn’t fit any of other category
• PRO (category for dancers over 3 years, no age limit) (fights for the 500 € main prize)
• Battles 5vs5 (no age or experience is limited) (after the show selection competition for the 1000 main prize)

Participants

There is no age limit for individual participants in the group, but 80-90 percent. the group of dancers must meet the age requirement of the selected category, for example: the selected category “Junior Beginners” (age up to 15 years, dancing up to 1 year), there are 10 dancers in the group, almost all of them up to 15 years, but 1-2 dancers is over 15 years old.
80-90 percent. the group of dancers must correspond to the training period of the selected category, for example: the selected category “Junior Beginners” (age up to 15 years, dancing up to 1 year), there are 10 dancers in the group, almost all of them dance up to 1 year, but 1-2 dancers dance for more than 1 year.
Dance group leaders are strictly forbidden to dance in beginner dance compositions!
The group must consist of at least 3 dancers, in case of emergency, contact the organizers. The PRO category can be attended by 1 to an unlimited number of dancers, Battles 5vs5 must consist of 5 to 10 dancers (all must participate in the show). Scene dimensions here.

COMPOSITION

Street dance show:
Duration 2.5 – 3.5 minutes. (send music in advance by mail to info@riseup.lt or transfer it to the DJ immediately after registration in USB format, in MP3 format, the quality is not worse than 192 Kbps. During the rehearsal together with the DJ make sure that the track plays as it should). Use “clean” versions of the songs (without the swear words) in the Kids and Juniors categories!
No decorations, such as tables, chairs, benches, confetti, balloons, etc., may be used in the composition.
All or one of the street dance styles can be used in the composition, such as: Hip Hop, House, Popping, Locking, Krump, Breaking, Waacking, Vogue, Dancehall. Inserts from other dance styles may also be used, but may not exceed 15 percent. composition time.
There must be no team left on stage after the show.
According to the judges, 8 teams from the Battles 5vs5 categories will be selected for street battles.

Battles:
Hip-Hop, House, Popping, Funk (All styles) music will be played in the Battles category, each fight lasts ~ 7-10 minutes. A team in the Battles 5vs5 category can consist of 5 to 10 members (everyone must participate in the show). The fights will take place in the playoffs and only one team will remain the winner. During combat, improvisation cannot make up less than 50 percent. total exit time.

Choreo:

This category created if your team showcase doesn’t fit any of other category.

CONDITION OF PARTICIPATION

A dance studio or ensemble can participate in all categories, but separate categories with different compositions must be prepared for each category to meet the age and progress constraints.
Those wishing to participate in the tournament must complete the registration form before the end of the registration, which is https://riseup.lt/registracija, providing accurate information about their team, as specified.
All additional information related to the tournament will be sent individually by filling out the registration form.
It is forbidden to dance under the influence of alcohol and / or psychotropic substances at the event.
Violation of the rules (or rule) may result in disqualification of the team.

PARTICIPATION FEE

Participation fee for each group member – read at registration. No matter how many categories are involved, the fee is the same.
Paid on arrival in cash.

EVALUATION AND AWARDS

Participants in all categories will be judged by an international panel of judges consisting of professional choreographers and professional dancers who have repeatedly won prizes at international events.
Street dance shows will be judged by collecting points for each of the criteria, such as: synchronicity, choreographic performance, artistry, technique, show elements, and so on.
Letters of thanks will be given to all teams participating in the tournament.
The winners of all categories will be awarded diplomas of the winners of the tournament, as well as prizes established by the sponsors. For the I, II, III place, the teams will receive trophies made especially for this event.
The members of the evaluation commission have the right not to nominate one or another nomination.
All Show categories have I, II and III prizes. There is only a 1st place in the Battle category. First place in the Battle and PRO categories receives cash prizes (see above)

ORGANIZERS AND CONTACTS

info@riseup.lt, phone. +37067390267 (I-IV 11:00-21:00), https://www.facebook.com/riseup.lt/

https://www.instagram.com/riseup.lt/